دعوت به همکاری در طرح تاریخ شفاهی فناوری های بومی ایران

   139506010719در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، برنامه تاریخ شفاهی فناوری های بومی ایران برگزار می گردد در این راستا تمامی علاقه مندان، اعضا می توانند جهت همکاری رزومه و سوابق علمی خود را به آدرس های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال دارند تا در صورت داشتن حدنصاب جهت حضور در دوره های آموزشی تاریخ شفاهی و مشارکت در اجرای برنامه از آنان دعوت گردد.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

139505271000بالله التوفيق- نشست رايزني و گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و انجمن هنرمندان سفالگر

139505271000

 

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، برنامه نشست علمی و دیدار پرفسور ايرج گودرزنيا: رئيس انجمن فناوری های بومی ایران و استاد برجسته دانشگاه صنعتي شريف و خانم دكتر كفيلي نماينده كميته پژوهش انجمن هنرمندان سفالگر در محل دفتر رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران برگزار گردید در این نشست علمی که برای بهینه کردن تعاملات این نهادها تشکیل شده بود طرفین ضمن معارفه، در مورد گسترش همکاری های با محوریت برنامه هاي مشترك به گفتگو و رايزني پرداختند.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

 

 

 

139505251630بالله التوفيق- ميزگرد علمي انجمن فنّاوری های بومی ایران در زمينه چرايي، وضعيت و چالش هاي تربيت مهندس ايراني مسلمان در حال و آينده

139505251630

    

در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، برنامه ميزگرد علمي با با عنوان چرايي، وضعيت و چالش هاي فناوري هاي بومي آينده ايران با حضور پرفسور ايرج گودرزنيا: رئيس هيئت مديره انجمن فناوری های بومی ایران و حجت الاسلام دكتر حبيب محمدنژاد چاووشي: رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي شريف و دكتر علي الهامي، رئيس كميته تاريخ و تمدّن دانشگاه علوم پزشكي تهران و تنی چند از کارشناسان و متخصصان در محل دفتر رياست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي شريف برگزار گردید در این نشست علمی شركت كنندگان در زمينه چرايي، وضعيت و چالش هاي تربيت مهندس ايراني مسلمان در حال و آينده در راستاي دستيابي، ايجاد و ارتقاء حس خودباوري و خوداتكايي ملّي با محوريت فناورهاي بومي به گفتگو و اظهار نظر پرداختند .

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

139505261000بالله التوفيق- گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف

 139505261000

                              

 در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی، جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، برنامه نشست علمی، رايزني و دیدار پرفسور ايرج گودرزنيا: رئيس هيئت مديره انجمن فناوری های بومی ایران و پرفسور مهدي گلشني مدير گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف و کارشناسان و متخصصان در محل دفتر مدير گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف برگزار گردید در این نشست علمی که به وضعيت سنجي درباره مسايل مرتب با هويت ملي ايراني اسلامي و خودباوري و خوداتكايي ملي پرداخته شد بر بهینه کردن تعاملات این نهادها تاكيد شد. طرفین در مورد گسترش همکاری های با محوریت موضوعات مشترك در راستاي دستيابي، ايجاد و ارتقاء حس خودباوري و خوداتكايي ملّي به گفتگو و اظهار نظر پرداختند. در ضمن انجمن فناوري هاي بومي ايران حمايت خود را از همايش علم، دين و صلح كه در آذر ماه 95 توسط گروه فلسفه علم و دانشگاه صنعتي شريف و سازمان هلال احمر برگزار خواهد شد اعلام داشت.

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

گسترش همکاری انجمن فنّاوری های بومی ایران و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي شريف و كميته تاريخ و تمدّن دانشگاه علوم پزشكي تهران

 139505251600

                                          

   در راستای امکانسنجی اجرا و توسعه برنامه های دهه دوّم فعّالیت های انجمن فناوری های بومی ایران(افبا)، به منظور شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فناوری های بومی،  جهت دستیابی به اهداف انجمن فناوری های بومی ایران، برنامه نشست علمی، رايزني و دیدار پرفسور ايرج گودرزنيا: رئيس هيئت مديره انجمن فناوری های بومی ایران و حجت الاسلام دكتر حبيب محمدنژاد چاووشي: رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي شريف و دكتر علي الهامي، رئيس كميته تاريخ و تمدّن دانشگاه علوم پزشكي تهران و تنی چند از کارشناسان و متخصصان در محل دفتر رياست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي شريف برگزار گردید در این نشست علمی که برای بهینه کردن تعاملات این نهادها تشکیل شده بود طرفین در مورد گسترش همکاری های با محوریت موضوعات مشترك در راستاي دستيابي، ايجاد و ارتقاء حس خودباوري و خوداتكايي ملّي به گفتگو و اظهار نظر پرداختند .

بدين وسيله از تمامي اعضا و علاقه مندان  دعوت مي شود در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر عرصه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ ضمن معرفی پیشکسوتان علم و فناوری، درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

صفحه 11 از 31

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلی
GO_TO_TOP