139408071600 آگهي برگزاري برنامه مقدّماتي هم انديشي و انتخاب هسته مركزي شوراي هماهنگي شاخه هاي دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران

   در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران با حضور دانشورزان و كارشناساني در زمينه فنّاوري، مديريت، سياستگذاري و مطالعات تاريخ علوم و فنّاوري و اعضاي هيئت مديره، مهمانان مدعو و مشاورين انجمن فناوري هاي بومي ايران اينك برنامه مقدّماتي هم انديشي و انتخاب هسته مركزي شوراي هماهنگي شاخه هاي دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در شانزدهم آبان 1394 روز شنبه ساعت 10 تا 12 در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي شيمي و نفت برگزار مي گردد، در اين برنامه گواهي لازم براي شركت كنندگان اعطا مي گردد.

علاقه مندان مي توانند نسبت به ثبت نام، اعلام حضور، رزو و مطالب، پيشنهادها و انتقادهاي خود درباره مباحث مرتبط با برنامه در اسرع وقت به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  ( دكتر گودرزنيا-رئيس هيئت مديره انجمن فناوريهاي بومي ايران) و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید (دفتر انجمن فناوريهاي بومي ايران) ارسال نمایند. تا ان شاالله اقدام لازم صورت گيرد.

لازم به يادآوريست: ظرفيت و زمان ثبت نام شركت كنندگان در كانديداتوري هسته مركزي شوراي هماهنگي شاخه هاي دانشجويي محدود بوده و اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.

 

 

 

139408071130 آگهي برگزاري نشست هم انديشي و دانش افزايي تدابير پيشنهادي فنّاوري هاي بومي در افق مطلوب الگوي اسلامي ايراني پيشرفت- هجدهم آبان 1394- تهران، دانشگاه صنعتي شريف

    در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران با حضور دانشورزان و كارشناساني در زمينه فنّاوري، مديريت، سياستگذاري و مطالعات تاريخ علوم و فنّاوري و اعضاي هيئت مديره، مهمانان مدعو و مشاورين انجمن فناوري هاي بومي ايران نشست هم انديشي و دانش افزايي با عنوان تدابير پيشنهادي فنّاوري هاي بومي در افق مطلوب الگوي اسلامي ايراني پيشرفت- هجدهم آبان 1394 روز دوشنبه در تهران، ميدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي شيمي و نفت برگزار مي گردد، در اين برنامه گواهي لازم براي شركت كنندگان اعطا مي گردد.

علاقه مندان مي توانند نسبت به ثبت نام، اعلام حضور، رزو و مطالب، پيشنهادها و انتقادهاي خود درباره مباحث مرتبط با عنوان در اسرع وقت به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  ( دكتر گودرزنيا-رئيس هيئت مديره انجمن فناوريهاي بومي ايران) و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید (دفتر انجمن فناوريهاي بومي ايران) ارسال نمایند. تا ان شاالله اقدام لازم صورت گيرد.

لازم به يادآوريست: ظرفيت شركت كنندگان محدود بوده و اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.

139407271731 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و برنامه نشست علمي در زمينه هنرها و فنّاوري هاي سنتّي و فرصت هاي پيشرو

نشست علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران با حضور اعضاي هيئت مديره، مهمانان مدعو و مشاورين انجمن فناوري هاي بومي ايران با موضوع بررسی و هماهنگی فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران در روز دوشنبه از ساعت 17:30 تا 19:30 در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد ازجمله در اين نشست سركار خانم نرگس شايق دانش آموخته كارشناسي ارشد پژوهش هنر و كارشناس سابق فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران ضمن قدرداني از تلاشهاي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در زمينه سياستگذاري، پشتيباني علمي در زمينه جنبه هاي مختلف فنّاوري هاي بومي ايران به بحث هنرهاي سنتي ايران به عنوان يكي از مصاديق فنّاوري هاي بومي ايران پرداخت اين پژوهشكر در زمينه هنرها و فنّاوري هاي سنتّي و فرصت هاي پيشرو با اشاره به تجربه موفقي كه در زمينه اقتصادي كردن محصولات و دستاوردهاي اين هنرها در عرصه ملي و بين المللي، يادآور شد كه در صورت آگاهي از اين هنرهاي گاه در حال انقراض و ناشناخته مي توان در زمينه هاي علمي و اقتصادي گام هاي بلندي برداشت در ادامه دكتر يوسفي رايزن سابق ايران در ژاپن با ذكر تلاشهاي ژاپن هاي در مورد برخي از هنرهاو فنّاوري هاي سنتّي ايراني مانند ميناكاري، وجود علاقه مندي به اين دستاوردها در بين ايرانيان و غير ايرانيان را از ويژگيهاي بارز اين فنّاوري هاي سنتّي و از فرصت هاي توجّه به اين امور دانست اين اين نشست علمي با پاسخ به پرسشهاي طرح شده از سوي شركت كنندگان پايان يافت.

انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و برنامه هاي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در نشست علمي افبا

نشست علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران با حضور اعضاي هيئت مديره، مهمانان مدعو و مشاورين انجمن فناوري هاي بومي ايران با موضوع بررسی و هماهنگی فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران در روز دوشنبه از ساعت 17:30 تا 19:30 در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد ازجمله در اين نشست دكتر مهدي فاتح راد از مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ضمن قدرداني از تلاشهاي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در زمينه تهيه  تدبيرهاي پيشنهادي براي رسیدن به افق مطلوب در فناوری های بومي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت كه با نامه شماره 9407181530 به اين مركز ارسال شده بود ابراز داشت كه جهت محورهای تدبیرهاي جدید،‌ همكاري و همفكري انجمن فناوري هاي بومي مي تواند بسيار موثّر باشد. در ادامه دكتر رضا دادگر مشاور رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران در زمينه عملياتي كردن تدابير طراحي شده در اين مركز به طرح مهارت سنجي فنّاوري هاي بومي، و ارائه تأييديه رسمي فنّاوري هاي بومي و نيز توجّه به مسئله فنّاوري هاي بومي به عنوان يك نكته عطف و مهم در نظام آموزشي و صنعتي و اقتصادي كشور با برنامه ريزي و طراحي معاونت هاي فنّاوري هاي بومي در مراكز علمي پژوهشي اشاره كرد و اعضاي حاضر در اين نشست به بحث و بررسي در مورد مطالب ارائه شده پرداختند و مقرر گرديد انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در صورت فراهم شدن زمينه هاي قانوني و اداري در زمينه ارائه و بهينه سازي تدبيرهاي جديد و محورهاي در انتظار طراحي تدبير با مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت همكاري هايي را در سطحي گسترده آغاز نمايد.

 

 

 

139407081133 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و برنامه هاي سازمان سمت در جريان شناسي مطالعات در زمينه پيشينه تحوّلات فنّاوري ها بومي ايران

انجمن فناوری های بومی ایران در راستاي امكان سنجي فعالیت های دهه دوّم خود برنامه جريان شناسي مطالعات در زمينه پيشينه تحوّلات فنّاوري ها بومي ايران را با پايان يافتن فاز اوّل پروژه اي با عنوان «جنبش ترجمه از زبانهاي شرقي به زبان لاتيني» عملياتي كرد؛ با توجه به گفتگوها و رايزني هاي فيمابين در جلسه روز سه شنبه مورخه 03/06/1394 با حضور حجت الاسلام دکتر احمد احمدی، دكتر ايرج گودرزنيا، دكتر رضا دادگر، دکتر عباس طارمی و كارشناسي از سمت درباره نحوه همكاري مشترك انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و سازمان سمت، پیرو نامه شماره: 9406030900 مورخ 03/06/94 مبنی بر همکاری در پروژه « جنبش ترجمه از زبانهای شرقی به زبان لاتینی» ، این پروژه كه در راستای آگاهی از دستاوردهای ایرانی اسلامی و تقویت حس خودباوری به سفارش انجمن فنّاوری های بومی ایران مراحل نهایی خود را طی می کند به اهتمام دكتر رضا دادگر صورت پذيرفته است در با نامه شماره 9407081133 به سازمان سمت جهت طي كردن روند اداري و علمي آن سازمان تحويل داده شد. در نشست معارفه و رايزني انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و سمت  مقرر گرديد انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در صورت فراهم شدن زمينه هاي قانوني و اداري در زمينه ارائه موضوعات و طرح ها و بهينه سازي برنامه ها و سياستگذاريهاي هاي سازمان سمت پيشرفت همكاري هايي را در سطحي گسترده آغاز نمايد.

صفحه 25 از 31

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلی
GO_TO_TOP