اولین کنگره بین المللی علوم محیطی

اولین کنگره بین المللی  «عمران، معماری و علوم محیطی» و اولین کنگره بین المللی «آب، خاک و علوم محیطی» با حمایت و مشارکت «انجمن فنّاوری های بومی ایران» در تاریخ ١٠ و ١١ اسفند ماه سال ١٣٩٦ در سالن مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود. در این راستا از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان و متخصصان حوزه فنّاوری های بومی مرتبط با علوم محیطی تقاضا می شود، مقالات خود را به این کنگره ارسال نمایند. برای ورود به سایت کنگره روی پوستر کلیک کنید.