کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی

کنفرانس ملی «دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی» با حمایت و مشارکت «انجمن فنّاوری های بومی ایران» در تاریخ 17 آبان 1396 در تهران مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

تاکنون گردهمائیها، همایشها، کنفرانسها و کنگرههای ملی و بینالمللی متعددی پیرامون مسائل مختلف علوم و مهندسی بصورت زنجیره واربرگزار شده است؛ اما با توجه به اهمیت موضوع توسعه و ترویج صحیح علوم و مهندسی وضرورت تبادل نظر منظم صاحب نظران این حوزه، این رویداد ملی با هدف ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارایهی دستاوردهاي پژوهشي و علمی انديشمندان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران در حوزه های مختلف در تاریخ 17 آبان ماه با عنوان برگزار خواهد کرد. رویکرد این کنفرانس، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرفهای، تعامل با دانشگاه ها و انجمنها بینالمللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خود باوری علمی درسطح ملی ، تمرکز بر مسائل و چالشهای روز داخلی و خارجی در این حوزه سیاست گذاری شده و کنفرانس با هدف همافزایی دانش و انتشاریافتههای نو و بدیع در زمینههای مختلف علوم و مهندسی برگزار می گردد.

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار افبا در نیمسال اوّل 96کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی
GO_TO_TOP