کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی در شهر تهران