1394072717:30 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و برنامه هاي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در نشست علمي افبا

 نشست علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران با حضور اعضاي هيئت مديره، مهمانان مدعو و مشاورين انجمن فناوري هاي بومي ايران با موضوع بررسی و هماهنگی فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران در روز دوشنبه از ساعت 17:30 تا 19:30 در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد ازجمله در اين نشست دكتر مهدي فاتح راد از مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ضمن قدرداني از تلاشهاي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در زمينه تهيه  تدبيرهاي پيشنهادي براي رسیدن به افق مطلوب در فناوری های بومي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت كه با نامه شماره9407181530 به اين مركز ارسال شده بود ابراز داشت كه جهت محورهای تدبیرهاي جدید،‌ همكاري و همفكري انجمن فناوري هاي بومي مي تواند بسيار موثّر باشد. در ادامه دكتر رضا دادگر مشاور رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران در زمينه عملياتي كردن تدابير طراحي شده در اين مركز به طرح مهارت سنجي فنّاوري هاي بومي، و ارائه تأييديه رسمي فنّاوري هاي بومي و نيز توجّه به مسئله فنّاوري هاي بومي به عنوان يك نكته عطف و مهم در نظام آموزشي و صنعتي و اقتصادي كشور با برنامه ريزي و طراحي معاونت هاي فنّاوري هاي بومي در مراكز علمي پژوهشي اشاره كرد و اعضاي حاضر در اين نشست به بحث و بررسي در مورد مطالب ارائه شده پرداختند و مقرر گرديد انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در صورت فراهم شدن زمينه هاي قانوني و اداري در زمينه ارائه و بهينه سازي تدبيرهاي جديد و محورهاي در انتظار طراحي تدبير با مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت همكاري هايي را در سطحي گسترده آغاز نمايد.

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار افبا در نیمسال دوّم 96مطالب آزاد 1394072717:30 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و برنامه هاي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در نشست علمي افبا
GO_TO_TOP