139410021030 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار كرد: نهمين برنامه كارگاه بهينه سازي فعّاليّت هاي علمي و حس خودباوري ، ساعت 10:30 – 12:00 روزچهارشنبه 2 دي ماه 94ش

The Society of Indigenous Technologies of Iran arranged: 9th program for optimization of scientific activities workshop and self-esteem sense, Wednesday

139410021030 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به برگزاري سلسله كارگاه هاي علمي دستيابي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي و دانشورزي نموده است و در اين گام، نهمين كارگاه بهينه سازي فعّاليّت هاي علمي و حس خودباوري با حضور نمايندگاني از كميته هاي تخصصي جريان شناسي علوم و فنّاوري، مهندسی شیمی و فنّاوري هاي بومي و مهندسی نفت و فنّاوری های بومی در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد.ان شاء الله

139410020830 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار خواهد كرد ان شاء الله: پیش بینی فعّالیت های دهه اوّل دی ماه 1394ش

 پیشی بینی برنامه هایی از انجمن فنّاوری های بومی ایران در دهه اوّل دی ماه 1394ش

139410020830 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار خواهد كرد ان شاء الله: پیش بینی فعّالیت های دهه اوّل دی ماه 1394ش

139410020830 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار خواهد كرد: برگزاري برنامه مشاوره تخصّصي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران به مراكز مرتبط، ساعت 08:30 – 10:00 روزچهارشنبه 2 دي ماه 94ش
139410020830 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به برگزاري برنامه مشاوره هاي تخصّصي با حضور نمايندگاني متخصّص نموده است در اين راستا در روز چهارشنبه دوّم دي ماه 1394ش اين برنامه در ساعت 08:30 در مراكز مرتبط برگزار خواهد شد. .ان شاء الله
139410021000 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار خواهد كرد:  دهمين برنامه ترویجی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران، ساعت 10:00 – 12:00 روزچهارشنبه 2 دي ماه 94ش


139410021000 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به برگزاري سلسله كارگاه هاي علمي دستيابي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي و دانشورزي نموده است و در اين گام، دهمین برنامه ترویجی با حضور نمايندگاني از كميته هاي تخصصي جريان شناسي علوم و فنّاوري، مهندسی شیمی و فنّاوري هاي بومي و مهندسی نفت و فنّاوری های بومی در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد.ان شاء الله
139410021030 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار كرد: نهمين برنامه كارگاه بهينه سازي فعّاليّت هاي علمي و حس خودباوري ، ساعت 10:30 – 12:00 روزچهارشنبه 2 دي ماه 94ش
139410021030 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به برگزاري سلسله كارگاه هاي علمي دستيابي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي و دانشورزي نموده است و در اين گام، نهمين كارگاه بهينه سازي فعّاليّت هاي علمي و حس خودباوري با حضور نمايندگاني از كميته هاي تخصصي جريان شناسي علوم و فنّاوري، مهندسی شیمی و فنّاوري هاي بومي و مهندسی نفت و فنّاوری های بومی در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد.ان شاء الله
139410021730 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار خواهد كرد: برنامه نشست علمي، سياستگذاري و هم انديشي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با حضور هيئت مديره، اعضا، علاقه مندان و مهمانان، ساعت 17:30 – 20:00 روزچهارشنبه 2 دي ماه 94ش
139410021730 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به برگزاری هر چه بهینه تر نشستهای علمي، سياستگذاري و هم انديشي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با حضور هيئت مديره، اعضا، علاقه مندان و مهمانان نموده است در این راستا در این گام این برنامه در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد.ان شاء الله.ان شاء الله
139410051000 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار خواهد كرد: یازدهمين برنامه ترویجی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران، ساعت 10:00 – 12:00 روزشنبه 5 دي ماه 94ش
139410051000 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به برگزاري سلسله كارگاه هاي علمي دستيابي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي و دانشورزي نموده است و در اين گام، یازدهمین برنامه ترویجی با حضور نمايندگاني از كميته هاي تخصصي بسته به اولویت درخواست در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد.ان شاء الله
139410051030 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار خواهد كرد: دهمين برنامه كارگاه بهينه سازي فعّاليّت هاي علمي و حس خودباوري ، ساعت 10:30 – 12:00 روزشنبه 5 دي ماه 94ش
139410051030 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به برگزاري سلسله كارگاه هاي علمي دستيابي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي و دانشورزي نموده است و در اين گام، دهمين كارگاه بهينه سازي فعّاليّت هاي علمي و حس خودباوري با حضور نمايندگاني از كميته هاي تخصصي بسته به اولویت درخواست در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد.ان شاء الله
139410061400 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار خواهد كرد: دوازدهمين برنامه ترویجی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران، ساعت 14:00- 16:00روزيك شنبه 6دي ماه 94ش
139410061400 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به برگزاري سلسله كارگاه هاي علمي دستيابي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي و دانشورزي نموده است و در اين گام، دوازدهمین برنامه ترویجی با حضور نمايندگاني از كميته هاي تخصصي بسته به اولویت درخواست در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد.ان شاء الله
139410061430 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار خواهد كرد: یازدهمين برنامه كارگاه بهينه سازي فعّاليّت هاي علمي و حس خودباوري ، ساعت 14:30- 16:00روزيك شنبه 6دي ماه 94ش
139410061430 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به برگزاري سلسله كارگاه هاي علمي دستيابي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي و دانشورزي نموده است و در اين گام، یازدهمين كارگاه بهينه سازي فعّاليّت هاي علمي و حس خودباوري با حضور نمايندگاني از كميته هاي تخصصي بسته به اولویت درخواست در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد.ان شاء الله
139410071000 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار خواهد كرد: جلسه رایزنی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و مراكزي از دانشگاه علوم پزشكي تهران
139410071000 جلسه رایزنی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و مراكزي منتخب از دانشگاه علوم پزشكي تهران ، با حضور نمايندگاني در روز دوشنبه هفتم دي ماه 1394ش برگزار خواهد شد، طرفين در اين جلسه به معارفه فعّاليت هاي خود پرداخته و در زمينه همكاري هاي مشترك فيمابين به رايزني و تبادل نظر خواهند كرد.
139410071400 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار خواهد كرد: سیزدهمين برنامه ترویجی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران، ساعت 14:00- 16:00روزدوشنبه 7 دي ماه 94ش
139410071400 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به برگزاري سلسله كارگاه هاي علمي دستيابي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي و دانشورزي نموده است و در اين گام، سیزدهمین برنامه ترویجی با حضور نمايندگاني از كميته هاي تخصصي بسته به اولویت درخواست در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد.ان شاء الله
139410071430 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار خواهد كرد: دوازدهمين برنامه كارگاه بهينه سازي فعّاليّت هاي علمي و حس خودباوري ، ساعت 14:30- 16: 00روزدوشنبه 7 دي ماه 94ش
139410071430 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به برگزاري سلسله كارگاه هاي علمي دستيابي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي و دانشورزي نموده است و در اين گام،دوازدهمين كارگاه بهينه سازي فعّاليّت هاي علمي و حس خودباوري با حضور نمايندگاني از كميته هاي تخصصي بسته به اولویت درخواست در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد.ان شاء الله

 

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

139409141749آگهي برگزاري هفتمین برنامه ترویجی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران،17تا 19 چهارشنبه 18آذر9413ش

 

      در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران در ارتباط با راه اندازي و فعّالسازي شاخه هاي دانشجويي افبا، ششمين برنامه ترویجی پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با تأکید بر برنامه هاي كميته تخصّصي مهندسي پزشكي و فنّاوري هاي بومي، انجمن فنّاوري هاي بومي ايران چهارشنبه 18/ هجدهم آذر9413ش از ساعت 17:00 تا 19:00 در تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، به اهتمام دفتر مركزي، كميته تخصّصي مهندسي پزشكي و فنّاوري بومي و شوراي منتخب شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي برگزار می گردد.

لازم به يادآوريست: در اين برنامه گواهي لازم براي شركت كنندگان اعطا مي گردد و ظرفيت و زمان ثبت نام شركت كنندگان محدود بوده و اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.

اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد.

لطفاجهت هماهنگي هاي لازم، حضور خود را  حداكثر تا ساعت 14 روز سه شنبه 17/ هفدهم آذرماه1394ش از طريق رايانامه فوق اطلاع رساني فرماييد.پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

13940907085900 بالله التوفیق-انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در آذرماه 1394ش

 13940907085900

The Society of Indigenous Technologies of Iran on Azar

بالله التوفیق-انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستای امکانسنجی توسعه و اجرای برنامه های دهه دوّم خود، حدود سی برنامه را در سطوح مختلف در آذرماه 1394ش برگزار كرد.

   اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما، استادان، دانشورزان، دانش دوستان و دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد.


 با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

 

139409141730آگهي برگزاري ششمین برنامه ترویجی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران، 14:30 تا 16:30چهارشنبه 18آذر9413ش

      در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران در ارتباط با راه اندازي و فعّالسازي شاخه هاي دانشجويي افبا، ششمين برنامه ترویجی پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با تأکید بر برنامه هاي كميته تخصّصي علوم تاريخي و فنّاوري بومي، انجمن فنّاوري هاي بومي ايران چهارشنبه 18آذر9413ش از ساعت14:30  تا 16:30 در تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، به اهتمام دفتر مركزي، كميته تخصّصي علوم تاريخي و فنّاوري بومي و شوراي منتخب شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در دانشگاه تهران،‌ شهيدبهشتي و بين المللي قزوين برگزار میگردد.

لازم به يادآوريست: در اين برنامه گواهي لازم براي شركت كنندگان اعطا مي گردد و ظرفيت و زمان ثبت نام شركت كنندگان محدود بوده و اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.

اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد.

لطفاجهت هماهنگي هاي لازم، حضور خود را  حداكثر تا ساعت 14 روز سه شنبه 17/ هفدهم آذرماه1394ش از طريق رايانامه فوق اطلاع رساني فرماييد.پيشاپيش از حسن همكاري شما كمال تشكر را دارد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فناوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

صفحه 7 از 15

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلیمطالب آزاد
GO_TO_TOP