13941131000بالله التوفیق- فراخوان دريافت پيشنهادات براي درج هفته فنّاوري هاي بومي ايران در تقويم رسمي كشور

Call for suggestions for assigning a weak in the  official calender of the country for Indigenous Technologies of Iran 

در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران و درخواست هاي رسيده از سوي دانشجويان و ساير علاقه مندان،‌ مقرّر شد: براي درج هفته فنّاوري هاي بومي ايران در تقويم رسمي كشور، اقدامات رسمي انجام پذيرد، لذا براي استفاده از خرد جمعي در بهينه سازي بهتر اين برنامه، از تمامي علاقه مندان دعوت مي شود پيشنهادات خود را براي اين موضوع حداكثر25 بهمن 1394ش به رايانامه هاي زير ارسال دارند. تا اقدام مقتضی به صورت بهينه صورت پذيرد. اميد است در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

13941121500بالله التوفیق-گزارشي از برگزاري برنامه « ارتقاء حسّ خودباوري براي دانشجويان علوم تاريخي » در دانشگاه صنعتي شريف در روز دوشنبه 12 بهمن 1394ش

A report from arranging the program for promotion of self-esteem sense for history science students,  at Sharif University of Technology  

در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران و درخواست هاي رسيده از سوي دانشجويان و ساير علاقه مندان،‌ برنامه علمي « ارتقاء حسّ خودباوري براي دانشجويان علوم تاريخي» با مشاركت كميته تخصّصي علوم تاريخي و فنّاوري هاي بومي و دفتر مركزي انجمن فنّاوری های بومی ایران با حضور تعداد قابل توجّهي از دانشجويان مرتبط و علاقه مند در روز دوشنبه 12/دوازدهم بهمن ماه  1394ش  در محلّ تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف برگزار گرديد؛ تدريس اين كارگاه توسط پرفسور ايرج گودرزنيا و دكتر رضا دادگر صورت گرفت. افبا از همكاري و مساعدت رياست محترم دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف در هماهنگي مكان برگزاري اين برنامه كمال تشكر را دارد. شركت كنندگان محترم، جهت پيگيري دريافت گواهي نامه صادر شده حداكثر يك هفته بعد از برگزاري برنامه از طريق رايانامه اقدام فرمايند تا اقدام مقتضی به صورت بهينه صورت پذيرد. اميد است در جهت بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نماييد تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

گزارشي از برگزاري كارگاه ارتقاء حسّ خودباوري براي دانشجويان مهندسي پزشكي در دانشگاه صنعتي شريف در روز دوشنبه 12 بهمن 1394ش

A report  from arranging workshop for promotion of sense in self-esteem for Medical Engineering students in Sharif University of Technology  

در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران و درخواست هاي رسيده از سوي دانشجويان و ساير علاقه مندان،‌ برنامه علمي « كارگاه ارتقاء حسّ خودباوري براي دانشجويان مهندسي پزشكي» با مشاركت كميته تخصّصي مهندسي پزشكي و فنّاوري بومي و دفتر مركزي انجمن فنّاوری های بومی ایران با حضور تعداد قابل توجّهي از دانشجويان مرتبط و علاقه مند در روز دوشنبه 12/دوازدهم بهمن ماه  1394ش  در محلّ تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف برگزار گرديد؛ تدريس اين كارگاه توسط پرفسور ايرج گودرزنيا و دكتر رضا دادگر صورت گرفت. افبا از همكاري و مساعدت رياست محترم دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف در هماهنگي مكان برگزاري اين برنامه كمال تشكر را دارد. شركت كنندگان محترم، جهت پيگيري دريافت گواهي نامه صادر شده حداكثر يك هفته بعد از برگزاري برنامه از طريق رايانامه اقدام فرمايند تا اقدام مقتضی به صورت بهينه صورت پذيرد. اميد است در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه ی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نمايند تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

13941121300بالله التوفیق- گزارشي از برگزاري برنامه « ارتقاء حسّ خودباوري و هم انديشي كميته تخصّصي جريان شناسي و فنّاوري هاي بومي » در دانشگاه صنعتي شريف در روز دوشنبه 12 بهمن 1394ش

A report  from arranging the program for (promotion of the sense of selfesteem) and seminar of the experts committee and mainstreaming  and indigenous technologies in Sharif University of Technology  

در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران و درخواست هاي رسيده از سوي علاقه مندان ،‌ « برنامه  ارتقاء حسّ خودباوري  و هم  انديشي  كميته  تخصّصي جريان شناسي و  فنّاوري  هاي بومي » با مشاركت كميته تخصّصي جريان شناسي و  فنّاوري هاي بومي و دفتر مركزي انجمن فنّاوری های بومی ایران با حضور تعداد قابل توجّهي از دانشجويان مرتبط و علاقه مند در روز دوشنبه 12/دوازدهم بهمن ماه  1394ش  در محلّ تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف برگزار گرديد؛ تدريس اين كارگاه توسط پرفسور ايرج گودرزنيا و دكتر رضا دادگر صورت گرفت. افبا از همكاري و مساعدت رياست محترم دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف در هماهنگي مكان برگزاري اين برنامه كمال تشكر را دارد. شركت كنندگان محترم، جهت پيگيري دريافت گواهي نامه صادر شده حداكثر يك هفته بعد از برگزاري برنامه از طريق رايانامه اقدام فرمايند تا اقدام مقتضی به صورت بهينه صورت پذيرد. اميد است در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نمايند تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛.Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

 

هماهنگي درخواست هاي دانشجويي از افبا

Coordination of the students requests from the Society of Indigenous Technologies of Iran.

  

انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود، اقدام به گسترش فعّاليّت هاي دانشجوي خود نموده است، لذا حضور دانشجويان علاقه مند به اهداف افبا بسيار اميدبخش است؛ ليكن براي حمايت هاي در حدامكان از دانشجويان محترم، خواهشمند است درخواست هايي از قبيل صدور گواهي نامه و معرفي نامه را حداقل يك هفته قبل از طريق رايانامه ذيل ارسال دارند تا اقدام مقتضی به صورت بهينه صورت پذيرد. اميد است در جهت  بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر فناوری های بومی و بومی سازی فناوری های نوین و افزایش حس خودباوری و خود اتکایی،‌ درخواست ها و نكته نظرات ارزشمند خود را به رایانامه های این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نمايند تا ضمن بررسی، اقدام مقتضی صورت گیرد.

با احترام

دكتر ايرج گودرزنيا

رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران

آدرس: تهران، خيابان آزادي،دانشگاه صنعتي شريف،دفتر انجمن فنّاوري هاي بومي ايران؛‌صندوق پستي: 9465-11155

تلفن: 66022746-021 فكس: 66022853-021 Web Site: www.efba.ir ؛Email: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

صفحه 5 از 15

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلیمطالب آزاد
GO_TO_TOP