139502171600 بالله التوفيق- انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار كرد: برنامه بازديد نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران

The Society of Indigenous Technologies of Iran arranged: the  visit from the International Exhibition of Oil, Gas, Refinery and Petrochemical Industries,

 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به برگزاري سلسله  برنامه هاي ترويجي جهت دانشجويان عضو، دانشجويان درخواست كننده عضويت و ساير علاقه مندان در قالب بازديد از برنامه ها و نمايشگاه و مراكز علمي و آيين معارفه و معرفي فعّاليت هاو برنامه هاي انجمن فنّاوري هاي بومي جهت بهينه سازي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي، دانشورزي نموده است و در اين گام، رياست انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و همراهان از بيست و یکمین دوره اين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران در تاريخ 17 ارديبهشت ماه 1395 در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران بازديد كردند.

 

 

 

139502241600 بالله التوفيق- انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار كرد: برنامه بازديد نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

The Society of Indigenous Technologies of Iran  arranged : the visit of  the international  exhibition of books in Tehran

 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به برگزاري سلسله  برنامه هاي ترويجي جهت دانشجويان عضو، دانشجويان درخواست كننده عضويت و ساير علاقه مندان در قالب بازديد از برنامه ها و نمايشگاه و مراكز علمي و آيين معارفه و معرفي فعّاليت هاو برنامه هاي انجمن فنّاوري هاي بومي جهت بهينه سازي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي، دانشورزي نموده است و در اين گام، تعدادي از اعضاي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران از بيست و نهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در تاريخ 23 و 24 ارديبهشت ماه 1395 در شهر آفتاب تهران بازديد كردند.

 

 

 

139502251500 بالله التوفيق- حضور رئيس انجمن فنّاوري بومي ايران در جلسه هيئت مؤسسان انجمن تاريخ علوم و فنّاوري هاي پزشكي ايران

Attending of the chairman of the Society of  Indigenous Technologies of Iran in the session of the founders  of  the Society of Medical  Science  and  Technologies of Iran

 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به حضور در برخي برنامه هاي ترويجي جهت دانشجويان عضو، دانشجويان درخواست كننده عضويت و ساير علاقه مندان در قالب بازديد از برنامه ها و نمايشگاه و مراكز علمي و آيين معارفه و معرفي فعّاليت هاو برنامه هاي انجمن فنّاوري هاي بومي جهت بهينه سازي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي، دانشورزي نموده است و در اين گام، رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري بومي ايران در جلسه هيئت مؤسسان انجمن تاريخ علوم و فنّاوري هاي پزشكي ايران در دانشگاه علوم پزشكي تهران حضور يافتند.

 

 

 

139502261600 بالله التوفيق- برگزاري برنامه هم انديشي و ترویجی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران

Arranging  the  seminar  and promotion sessions for the Society of Indigenous Technologies of Iran  

در راستاي برنامه ريزي و اجراي فعالیت های دهه دوّم انجمن فناوری های بومی ایران پيرو سلسله نشست هاي علمی و سیاست گذاری انجمن فناوری های بومی ایران در ارتباط با راه اندازي و فعّالسازي شاخه هاي دانشجويي افبا، برنامه ترویجی پاسخ به سئوالات دانشجويان عضو و درخواست كنندگان عضويت در شاخه دانشجويي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران با تأکید بر برنامه هاي كميته تخصّصي  مهندسي پزشكي و فنّاوري هاي بومي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران يكشنبه 26 ارديبهشت1395ش از ساعت 16:00 تا 18:00 در تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، به اهتمام دفتر مركزي، كميته تخصّصي  مهندسي پزشكي و فنّاوري هاي بومي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار گرديد.

اميد كه با عنايات الهي و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده شما دانشجویان علاقه مند بتوان در راستای ایجاد حس خودباوری و خود اتّکایی ملّی در زمینه فناوری های بومی و بومی سازی دستاوردهای نوین با تأکید بر رشته های تخصصی دانشگاهی گام هاي بهينه، كارا و اثربخشي برداشت. لطفا نکته نظرات ارزشمند، نحوه همکاریها و سایر شرایط خود را در اسرع وقت از طريق رايانامه و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید و این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید اعلام فرماييد تا نسبت به جمع بندي نهايي، اقدام لازم صورت گيرد.

 

 

 

139502241300 بالله التوفيق- حضور رئيس و اعضاي انجمن فنّاوري بومي ايران در مراسم جشن دانش آموختگی نخبگان شریف

Attending of the chairman and members of the Society of Indigenous Technologies of Iran in the ceremony of intelectual educated students of the Sharif University of Technology 

انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به حضور در برخي برنامه هاي ترويجي جهت دانشجويان عضو، دانشجويان درخواست كننده عضويت و ساير علاقه مندان در قالب بازديد از برنامه ها و نمايشگاه و مراكز علمي و آيين معارفه و معرفي فعّاليت هاو برنامه هاي انجمن فنّاوري هاي بومي جهت بهينه سازي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي، دانشورزي نموده است و در اين گام، رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري بومي ايران و همراهان در مراسم جشن دانش آموختگی نخبگان شریف در سالن استاد جباري دانشگاه صنعتي شريف در روز 24 ارديبهشت 1395ش حضور يافتند.

 

 

 

صفحه 3 از 15

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلیمطالب آزاد
GO_TO_TOP