139502241600 بالله التوفيق- انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار كرد: برنامه بازديد نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

The Society of Indigenous Technologies of Iran  arranged : the visit of  the international  exhibition of books in Tehran

 انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود اقدام به برگزاري سلسله  برنامه هاي ترويجي جهت دانشجويان عضو، دانشجويان درخواست كننده عضويت و ساير علاقه مندان در قالب بازديد از برنامه ها و نمايشگاه و مراكز علمي و آيين معارفه و معرفي فعّاليت هاو برنامه هاي انجمن فنّاوري هاي بومي جهت بهينه سازي و ارتقاء حسّ خودباوري و فرصت هاي دانشجويي، دانشورزي نموده است و در اين گام، تعدادي از اعضاي انجمن فنّاوري هاي بومي ايران از بيست و نهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در تاريخ 23 و 24 ارديبهشت ماه 1395 در شهر آفتاب تهران بازديد كردند.

 

 

 

ورود به سایت

 


 اهداف افبا:

1- شناخت دانشگاهی فنّاوري هاي بومي ايران.

2- به روز كردن فنّاوري هاي بومي ایران.

3- ايجاد تكنولوژي هاي جديد بر مبناي

فنّاوري هاي بومي ايران.

4- بومي سازی فنّاوري هاي نوين مطابق

فرهنگ بومی  ايران.

 

هدف نهایی:

ایجاد حس خود باوری و خود اتکایی ملی

جستجو در سایت

نقشه سایت

محل قرارگیری: صفحه اصلیمطالب آزاد139502241600 بالله التوفيق- انجمن فنّاوري هاي بومي ايران برگزار كرد: برنامه بازديد نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
GO_TO_TOP