139502261000 بالله التوفیق- گزارشي از حضور نماينده افبا درمعاونت طب سنّتي وزارت بهداشت ايران

 A report from  attending the Society of Indigenous Technologies of Iran’s   representative from the vice president of the indigenous medicine of the Iranian Ministry of Hygiene

 

   انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در راستاي امكان سنجي اجرا و توسعه برنامه هاي دهه دوّم خود، اقدام به حضور علمي در برنامه هاي مراكز هم راستا نموده است و در اين گام، دكتر رضا دادگر،‌ مشاور رئيس انجمن فنّاوري هاي بومي ايران در روز يكشنبه 26 ارديبهشت ماه 1395شبه عنوان عضو كارگروه تاريخ پزشكي كميته پژوهش معاونت طب سنتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حضور يافتند.