انجمن فناوری‌های بومی ایران-The Society of Indigenous Technologies of Iran

اخبار افبا-EFBA933

شرکت افبا در همایش فصلی شورای انجمن های علمی ایران

نماینده انجمن فناوری های بومی ایران در همایش فصلی شورای انجمن های علمی ایران به دعوت این شورا در تهران، موسسه آموزش عالی خاتم  در مورخه 23/06/94 شرکت نمود.