انجمن فناوری‌های بومی ایران-The Society of Indigenous Technologies of Iran

اخبار افبا-EFBA933

دهه دوّم فعّاليّت انجمن علمي فنّاوري هاي بومي ايران( افبا) – AFBA933

گزارش از جلسات پروژه امكان سنجي توسعه و اجراي برنامه هاي دهه دوّم

فعّاليّت انجمن علمي فنّاوري هاي بومي ايران( افبا) – AFBA933


13940517090 اوّلين جلسه معارفه و رایزنی انجمن فنّاوري هاي بومي ايران و گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف، با حضور 1- دكتر ايرج گودرزنيا( رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران)، 2- دكتر مهدي گلشني( مدير گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف)، 3- دكتر رضا دادگر( مشاور رئيس هيئت مديره انجمن فنّاوري هاي بومي ايران)، محل برگزاري جلسه: اتاق مدير گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف، روز شنبه، هفدهم مرداد ماه 1394ش، ساعت 09:00 الي 10:30.